ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
      - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ITA ประจำปี 2564
ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 (ครั้งที่1)
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
   
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ระหว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองกับ  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองเรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น