การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1
โครงสร้าง
o2
ข้อมูลผู้บริหาร
o3
อำนาจหน้าที่
o4
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5
ข้อมูลการติดต่อ
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7

ข่าวประชาสัมพันธ์
http://rongfong.go.th/notice.html
http://rongfong.go.th/new2563.html

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8

Q&A (สามารถเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก)
           - Line Official
           - Facebook Messenger

o9
Social Network (สามารถเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก)
           - Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
o10
แผนการดำเนินงานประจำปี
o11
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
o12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
o13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
o14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17
E - Service  (สามารถเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก)
       - การขอความช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   (สามารถเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก)
           - Line Official
           - Facebook Messenger
           - E-mail
: rongfong-phrae@hotmail.com

o31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
             - องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่  (ข้อมูล ณ 30 เม.ย.63)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           - Line Official
           - Facebook Messenger
           - Google Form

o33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       - บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
       - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
      
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองเรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      - การร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
o39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน