ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้แก่นายกให้แก่รองนายกปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )
คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดวินัย
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562

ITA ข้อ O25

คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นโยบายบริการทรัพยากรบุคคล
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564-2566
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่องฟอง จังหวัดแพร่ พ.ศ.2547
ITA ข้อ O26 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564-2566
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่องฟอง จังหวัดแพร่ พ.ศ.2547
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
แผนการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนแม่บทสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Planning ) องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามนโยบายและกลยุทธ์กรบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )
ITA ข้อ O27 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์การมาปฏิบัตราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดวินัย
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564-2566
ITA ข้อ O28 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564-2566
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)
รายงานผลการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
รายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562