Q&A

-- คำถามที่พบบ่อย --

 
Q:
   การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องทำอย่างไร?
 A:
   ผู้ที่มีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียน 3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารธกส. อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
Q:
   การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต้องทำอย่างไร?
 A:
   ผู้พิการ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียน 3.บัตรประจำตัวผู้การตัวจริงหรือสำเนา 4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารธกส. อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  หากไม่สามารถเดินทางมาได้สามารถให้ผู้ดูแลตามหลังบัตรประจำตัวผู้พิการมาดำเนินการแทนได้
Q:
   การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องทำอย่างไร?
 A:
   ผู้ป่วยเอดส์ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียน 3.หนังสือรับรองจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ 4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารธกส. อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
Q:
   การขออนุญาตปลูกสร้างต้องทำอย่างไร
 A:
   ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ณ อบต.ร่องฟอง ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. ใบจอง ฯลฯ 4.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช้ผู้ครอบครองที่ดิน) 5.คำขออนุญาตปลูกสร้าง(ข.1) 6.แบบแปลน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 3 ชุด