ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการประชาชน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือน / ราย
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64 
เม.ย.64
พ.ค.64 
มิ.ย.64
ก.ค.64 
ส.ค.64
ก.ย.64
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,066 ราย ,1,070 ราย 1,076 ราย 1,080 ราย 1,087 ราย 1,088 ราย 1,096 ราย          
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 190 ราย 190 ราย 191 ราย 192 ราย 191 ราย 191 ราย 192 ราย          
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย          
ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 ราย 0 0 0 0 0 166 ราย          
ผู้ชำระภาษีป้าย 0 0 0 28 21 59 7 ราย          
การขออนุญาตก่อสร้าง 4 ราย 3 ราย 7 ราย 4 ราย 3 ราย 7 ราย 7 ราย          
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง          

 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
ประจำปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564 
2565
2566 
2567 
2568 
     
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
875 ราย
905 ราย
1,014 ราย
1,056 ราย
     
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
200 ราย
186 ราย
185 ราย
189 ราย
     
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
10 ราย
10 ราย
10 ราย
11 ราย
     
ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
358 ราย
354 ราย
359 ราย
0
     
ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่
653 ราย
483 ราย
507 ราย
0
     
ผู้ชำระภาษีป้าย
94 ราย
104 ราย
101 ราย
104 ราย
     
การขออนุญาตก่อสร้าง
18 หลัง
32 หลัง
20 หลัง
46 ราย
     
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ
-
-
364 ลบม.
118 ครั้ง