ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
      - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
 
 

นายรวิฉัตร  ชรากาหมุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร.081-9522652
rawichat@gmail.com

 

 

 

นางพิมลพัส วงศ์เวียน
               หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

โทร.093-1388604
pimonpat.yui2522@gmail.com

นางวารินทร์ อินต๊ะนอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุภัคจิรา  สิงห์คำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจินตนา มะโนโฮ้ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.พยุงศักดิ์ เอี่ยมละมัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวณัฐยาน์ สีทิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทศพล  แอบแฝง
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกฤติญาดา ป่งแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัลลภ ลือโฮ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวปียารัตน์ เทียนจักร์
แม่ครัว

นายรังสรรค์  ภู่น้อย
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพงษ์ อิสสระเสรี
พนักงานดับเพลิง

นายพงษ์สุริยันต์  แอบแฝง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวกนกวรรณ  มูลเกษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.083-3254922
kanok6392@gmail.com

นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางสาวแสงเดือน มะโนโฮ้ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกิตติยา ถิ่นสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธัญพิชชา มานพกาวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอดิศร  ม่วงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายกัณฐพล เหมืองอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางผ่องพรรณ เหมืองจา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

นายยุทธนา  หมดมลทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.089-8516602
yuttana16602@gmail.com

นายบัณฑิต มหาวัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายไพโรจน์  หมื่นโฮ้ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกิตติศักดิ์ ลือโฮ้ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 

นายโชคชัย วงศ์ฉายา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า)

 

นางสาวกัญจ์รชล ม้าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

นางมลฤดี  ลือโฮ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร.093-1989544
supawit.170860@gmail.com

 

นางสุชัญญา กาทองทุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเรียมพร  ลือโฮ้ง
ครูชำนาญการ

นางศศิวิไล  เหมืองใจมา
ครูชำนาญการ

นางเรณู  จินะโสต
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  มาอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวอรอุมา  คำยวง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจุรีมาศ  สีคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวกรรณภัทร ธนานุศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นายศักดิ์สุริยา  แอบแฝง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางธันยธรณ์ เขื่อนพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจมาศ แอบแฝง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสุทธีรัตน์  ศิริสมาวรรณกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.081-4735677

นายสมศักดิ์ กาศสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายนิกร  โพดี
พนักงานขับรถยนต์

นายกี้ บุญศัพย์
คนงานประจำรถเก็บขยะ

นายชาติชาย  บุตรชา
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)

นายเจณรงค์ เสนาธรรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)

นายเกรียงศักดิ์  บุญศัพย์
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)นางสาวอรทัย  ถอนอก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพิเชษฐ์ สิงห์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

 
 

นางปรีดารัตน์  เทพรักษา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

preedarat8524@gmail.com