ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
      - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(update 25/10/65) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 25 ต.ค.65
(update16/09/65) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 16 ก.ย.65
(update 1/10/64) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(update29/09/64) ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 28 ก.ย.64
(update 18/08/64) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 17 ส.ค.64
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(update29/09/64) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 28 ก.ย.64
(update20/01/64) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 19 ม.ค.64
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(update12/02/63) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 2 ก.ย.63
(update12/02/63) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 ก.พ.63
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update 2/07/62) ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update12/03/62)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update 19/10/61)  ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update 26/09/61)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(update18/10/60) ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561