สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศ  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ITA O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ITA O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
 
   
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
    รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2566 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564    
       
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563    
       
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563    
ประกาศ สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563    
ประกาศ  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563    
ประกาศ  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563    
ประกาศ  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562    
       
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562    
ประกาศ    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562    
ประกาศ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561    
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560    
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙    
ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙