ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
      - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
E-mail : rongfong-phrae@hotmail.com                                                                                              : saraban_06540117@dla.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-651654

 

หมายเลขภายใน :    สำนักปลัด ต่อ 101
  กองคลัง ต่อ 102
  กองช่าง  ต่อ 103
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ต่อ 104 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, งานป้องกันฯ ต่อ 105
  ปลัด อบต. ต่อ 106
  นายก อบต. ต่อ 107
โทรสาร.FAX. ต่อ 108

                                         แผนที่หน่วยงาน