ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ ปัญญาเพ็ชร
ประธานสภาองค์การบรืหารส่วนตำบลร่องฟอง

 

นายนายณภัทรชกร สุคันธมาลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง


นายถวิล  นาแหลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง)

นายเอกชน ลือโฮ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
)

นายเอกชัย มะโนโฮ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง)

นางสาวธวภัทร รอดทุกข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง)

นายชูชาติ คำยวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ
)

นายสำรวย คำยวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ
)

นายพิชิต ชุ่มใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ)