ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาอบต.ร่องฟอง

 

 
 

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์สภาอบต.ร่องฟอง ประจำปี 2566

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2566   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สอง
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566    
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก    
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566    
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาอบต.ร่องฟอง ประจำปี 2565

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565   สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สี่   สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565   สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565   สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สาม   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565   สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง    
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565    
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก    
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565    
     
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ประจำปี 2564  
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่แรก ครั้งที่ 2/2564  
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2564