ข่าวประชาสัมพันธ์สภาอบต.ร่องฟอง ประจำปี 2565

 
 
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565  

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
   
ข่าวประชาสัมพันธ์สภาอบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564
   
   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ประจำปี 2565
  สามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
   
   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ประจำปี 2564
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่แรก ครั้งที่ 2/2564
  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2564