text
       
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ ในเขต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออก ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 7 กิโลเมตร
และมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้
           ทิศเหนือ                  มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลห้วยม้าและแม่หล่าย
           ทิศใต้                      มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลเหมืองหม้อและบ้านถิ่น
           ทิศตะวันออก             มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลห้วยม้าและสวนเขื่อน
           ทิศตะวันตก               มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งโฮ้งและแม่หล่าย
                
II  
 

พื้นที่ :  ประมาณ 33.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,937 ไร่ แบ่งเป็น
           ตำบลร่องฟอง มีพื้นที่ประมาณ   9.5 ตารางกิโลเมตร   หรือ 5,937 ไร่              
           
ตำบลน้ำชำ มีพื้นที่ประมาณ   24 ตารางกิโลเมตร   หรือ 15,000 ไร

physical  
 

ภูมิประเทศ :
          
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลร่องฟองเป็นที่ราบลุ่มใช้ในการเกษตรกรรมบางส่วนใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และใช้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ส่วนพื้นที่ราบสูงและป่าต้นน้ำอยู่ในเขตตำบลน้ำชำ    
มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือคลองร่องฟอง คลองร่องเปี้ยห้วยน้ำปึง ห้วยน้ำขุ่น  และห้วยฝาง

 


การปกครอง : ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่  ตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำรวมทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
           บ้านร่องฟอง     หมู่  1  (นายสุรินทร์ โฮ้งจิก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลร่องฟอง) T-
           บ้านร่องฟอง     หมู่  2  (นายกฤตชัย ลือโฮ้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลร่องฟอง) T-083-5740877
           บ้านร่องฟอง     หมู่  3  (นายเกรียง  น้ำหล่าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง)T-081-6024944
           บ้านร่องฟอง     หมู่  4  (นายผล กาทองทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลร่องฟอง) T-081-0318296
           บ้านร่องฟอง     หมู่  5  (นายชัยตุรงค์ วงศักดิ์สิทธ์ กำนันตำบลร่องฟอง) T-081-9935652
           บ้านน้ำชำ        หมู่  1  (นายสมฤทธิ์  พรหมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลน้ำชำ) T-081-0919825
           บ้านน้ำชำ        หมู่  2  (นายสุทิน  ม้าแก้ว กำนันตำบลน้ำชำ) T-
           บ้านน้ำชำ        หมู่  3  (นายสงกรานต์ ชลทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลน้ำชำ) T-
           บ้านน้ำชำ        หมู่  4  (นายพิเชษฐ ชลสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ) T-
                   จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน     9   หมู่บ้าน 
                   จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน        -   หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 
ประชากร : (ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2557)
 
  ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  หมู่ 1 บ้านร่องฟอง
397
468
865
293
  หมู่ 2 บ้านร่องฟอง
434
474
908
282
  หมู่ 3 บ้านร่องฟอง
270
301
571
261
  หมู่ 4 บ้านร่องฟอง
328
375
703
333
  หมู่ 5 บ้านร่องฟอง
298
322
620
213
 
รวม
1,727

1,940

3,667
1,382
  หมู่ 1 บ้านน้ำชำ
296
270
566
182
  หมู่ 2 บ้านน้ำชำ
180
184
364
138
  หมู่ 3 บ้านน้ำชำ
200
202
402
126
  หมู่ 4 บ้านน้ำชำ
168
194
362
136
 
รวม
844
850
1694
582
 
รวมทั้งสิ้น
2,571
2,790
5,361
1,964
 

สภาพทางเศรษฐกิจ : ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง(ตีเหล็ก เย็บผ้า) เกษตรกรรม ค้าขาย
และรับราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย

 

ส่วนราชการ/องค์กรศาสนา :
            - หน่วยงานสาธารณสุข                จำนวน   2   แห่ง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำชำ และสถานีอนามัยร่องฟอง

            - ศูนย์บริการประชาชน(ป้อมตำรวจ) จำนวน  2   แห่ง
            - วัด                                       จำนวน   2   แห่ง ได้แก่ วัดร่องฟอง และวัดน้ำชำ
            - โรงเรียนระดับประถมศึกษา          จำนวน   2   แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่องฟอง และโรงเรียนน้ำชำวิชัยชนานุเคราะห์
            - โบสถ์คริสตจักร                        จำนวน   1   แห่ง
            - สำนักชี                                  จำนวน   1   แห่ง
            - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์         จำนวน   1   แห่ง
            - สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่  จำนวน   1   แห่ง

 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาสาสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองมีกลุ่มอาชีพ ทั้งหมดจำนวน   กลุ่ม ได้แก่
            - กลุ่มพัฒนาสตรี
            - กลุ่มตีเหล็ก

            - กลุ่มกล้วยหลอด
            - กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
            - ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
            - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
            - กลุ่มเยาวชน

            - กลุ่มเกษตรกรทำนา
            - กลุ่มผู้สูงอายุ