text
       
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยการยกฐานะจากสภาตำบลร่องฟองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมพ.ศ.2542 และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำได้ยุบรวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547
         ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ตั้งอยู่เลขที่ 117 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับผิดชอบพื้นที่   2 ตำบล คือตำบลร่องฟอง และตำบลน้ำชำ มีระยะทางจากศาลากลางจังหวัด แพร่ประมาณ 7 กิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่ ประมาณ 33.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,937 ไร่
                  
office  
 

วิสัยทัศน์ :
        อุตสาหกรรมก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต

       
 

พันธกิจ :
        1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
        2. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
        3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
        4.
จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
        5. จัดทำผังเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมให้ทั่วถึง
        6. พัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ในพื้นที่ขาดแคลน
        7.
 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
        8. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน
        9. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
        10.
อนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        11. ส่งเสริมการกีฬา สร้างสุขภาพ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
        12. สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

        13. พัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
        14. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
        15. พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัย

       


สัญญลักษณ์ :
       สัญญลักษณ์เป็นวงกลมรูป "คนตีเหล็ก"
         เนื่องจาก การตีเหล็ก เป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลร่องฟองที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการตีเหล็กจากบรรพบุรุษมาช้านาน และได้สืบทอดอาชีพตีเหล็กมาจนถึงปัจจุบัน จึงนำเอามาเป็นสัญญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

 
 
          โครงสร้างการบริหารงานองค์กร :
 
manage
 

           โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง : ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน
          
โดยมีโครงสร้างการบริหารงานกิจการสภาฯ ดังนี้

 
co