วิสัยทัศน์ : “ อุตสาหกรรมก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง สู่ประชาคมอาเซียน

 

ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศการจัดเก็บภาษี อบต.ร่องฟอง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 
 
 
 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4< | | | | | | | | | แสดงทั้งหมด | | | | | | | | | 3  

 

  4< | | | | | | | | | แสดงทั้งหมด | | | | | | | | | 3  

 

  4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565 | | | | | | | | | 3        4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด | | | | | | | | | 3

    3| | |   | | |4

(UPDATE 17/05/65) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันภัยพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากบ้านนายเพ็ญ ชลสินธ์ ถึง ทางแยกซอยข้างศาลา SML หมู่ที่ 2 ต.น้ำชำ

(UPDATE 17/05/65) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันภัยพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากบ้านนายประสงค์ พันธ์ไชยวงค์ หมู่ที่ 2 ต.น้ำชำ

(UPDATE 17/05/65) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันภัยพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากบ้านนางสีมา รัตนพันธ์จักร  ม.2 ต.น้ำชำ

(UPDATE 17/05/65) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 399.00 ตร.ม. ตั้งแต่บ้านนางไข่ ลือโฮ้ง ถึงบ้านนางอรุณ เผ่าศรี

(UPDATE 17/03/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ห้องเก็บพัสดุ อบต.ร่องฟอง

(UPDATE 14/03/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ เริ่มตั้งแต่บ้านนายเสน่ห์ พรหมเสนา ถึงบ้านนางแสงทอง ภาวดี

(UPDATE 14/03/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ เริ่มตั้งแต่สวนนางละเอียด คำยวง ถึงบ้านนายปทุม ภักดี

(UPDATE 14/03/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ เริ่มตั้งแต่บ้านนางฉลวย หล้าโลก

(UPDATE 14/03/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการการสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง ตั้งแต่โกดังนางละเอียด เชื้อทอง ถึงด้านหลังเซเว่น อิเลฟเว่น

(UPDATE 21/02/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อคอนกรีต ม.3 ต.ร่องฟอง ตั้งแต่บ้านนายวิเชียร เพชรกล้า ถึงบ้านนายสงัด กาทองทุ่ง

(UPDATE 21/02/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ร่องฟอง ตั้งแต่ซอยบ้านนายสมพงษ์ พลแหลม

(UPDATE 21/02/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.น้ำชำ ตั้งแต่สวนนายปินะพงษ์ คำยวง ถึงบ้านนายชัยชนะ กันทาท้าว

(UPDATE 21/02/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.น้ำชำ ตั้งแต่บ้านนายเกษม กันทาท้าว ถึงบ้านนายไพบูลย์ สุวรรณรัตน์

(UPDATE 21/02/65)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.น้ำชำ ตั้งแต่สวนนางจรรยา ถึงบ้านนายทัศน์ ครองสุข

(UPDATE 2/11/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องฟอง หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง

(UPDATE 26/10/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายสังคม คำวังจันทร์ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ

(UPDATE 26/10/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองสิ้นสุดบ้านนายเสริม เตมีย์ หมู่ 2 ตำบลร่องฟอง