วิสัยทัศน์ : “ อุตสาหกรรมก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง สู่ประชาคมอาเซียน

 

ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
      - ประกาศการจัดเก็ษภาษี อบต.ร่องฟอง
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4< | | | | | | | | | แสดงทั้งหมด | | | | | | | | | 3  
 
 
  4< | | | | | | | | | แสดงทั้งหมด | | | | | | | | | 3  
 
  4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565 | | | | | | | | | 3   4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด | | | | | | | | | 3
 
 
    3| | |   | | |4

(UPDATE 26/10/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายสังคม คำวังจันทร์ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ

(UPDATE 26/10/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองสิ้นสุดบ้านนายเสริม เตมีย์ หมู่ 2 ตำบลร่องฟอง

(UPDATE 22/09/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายวัฒนา เผ่าศรี ถึงบ้านนายน้อย ขันคำนันต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง

(UPDATE 7/09/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนายจรัส ชุ่มใจ ถึงโรงสูบน้ำอบต.ร่องฟอง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(UPDATE 7/09/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาสาธารณะเพื่อบริการประชาชน

(UPDATE 24/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ สำนักงาน อบต.ร่องฟอง

(UPDATE 21/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมารศรี คำยวง ถึงบ้านนางบุญฝ้าย พรมสุ

(UPDATE 21/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเชิด สาใจ ถึงบ้านนายสมบัติ สาใจ

(UPDATE 21/07/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท โฮ้งจิก

(UPDATE 21/07/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรอก) ซอยบ้านนายดุสิต ยาโน

(UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดตั้งแต่ปากซอยข้างบ้านด.ต.สาโรจน์ รัตนวงค์

((UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หน้าบ้านด.ต.สาโรจน์ รัตนวงค์

((UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายสถิต ถึงลำเหมืองสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ

((UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่สวนนางละเอียด เชื้อทอง

((UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด ตั้งแต่บ้านนายบุญเทียบ กาทองทุ่ง ถึงบ้านนางมี สิงห์คำ

((UPDATE 21/06/64)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หน้าตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ ตั้งแต่บ้านนางวิราพร วุฒิ ถึงบ้านนายชัยพฤษ สุวรรณรัตน์

((UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง

(UPDATE 7/04/64) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ  (UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ  (UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง