ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.ร่องฟอง  

 
ปีงบประมาณ 2564
1.รายงานติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1
2.รายงานผลโครงการดำเนินงาน
รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาชีพ (หม้อห้อมเขียนเทียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     รายงานสรุปผลโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
  รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำเหรียญโปรยทาน)     รายงานสรุปผลโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
3.การควบคุมภายใน
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
  แบบ ปค 1     แบบ ปค 5
  แบบ ปค 4     แบบ ปค 6
4.ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
5.ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
6.แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)

    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
   
7.แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
8.การลดขั้นตอนระบบสารสนเทศ
  คู่มือการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร
9.ระบบ Back Office ข้อมูลระหว่างองค์กร
  ระบบสารสนเทศที่สามารถ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
10.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้