สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งานการเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับความรู้ แนวทางการลงโทษทางวินัย
  คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพองค์การบริหารสวนตำบลร่องฟอง ประกาศ ก.อบต.จ.แพร่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2548
  คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลการจัดข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ประกาศ ก.อบต.จ.แพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 2556
  คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง    
  คู่มือการปฏิบัติงานการลา เดือนมิถุนายน 64
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
  คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เดือนพฤษภาคม 64

  คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริปาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
  คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลและการใช้รถยนต์ราชการ

เดือนเมษายน 64

  คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างสวนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562         >>>เอกสารแนบ 1   >>> เอกสารแนบ 2
  คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ศัตรูพืชระบาด)

เดือนมีนาคม 64

  คู่มือการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ช่วงเทศกาลปีใหม่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อนสอบแข่งขัน
งานนโยบายและแผน การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติ ระบบ e-laas

เดือนมกราคม 64

  คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติดของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เดือนธันวาคม 63

  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของอปท. พ.ศ.2563
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เดือนพฤศจิกายน 63

  คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-plan) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝีึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547
งานพัฒนาชุมชน ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการ

เดือนตุลาคม 63

  คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. ทต. อบต. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
  คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ Online)

เดือนกันยายน 63

งานธุรการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
  คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคการประสานงาน

เดือนมิถุนายน 63

  คู่มือการปฏิบัติงานการรับ การส่ง การเก็บและการทาลายหนังสือราชการ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม

เดือนธันวาคม 62

  คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เดือนตุลาคม 63

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ แบบเสนอขอรับการประเมิน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิทยฐานะ)
    ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองคลัง
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 
งานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือการปฏิบัติงานการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e – LAAS) ด้านรายรับ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2556
งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายสมทบเงินประกันสังคมและวิธีการเขียนเช็ค
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAs และการบันทึกบัญชีด้วยมือ
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAs และการทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
กองช่าง
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร
คู่มือการปฏิบัติงานสายงานผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานการกรอกแบบรายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.2
คู่มือการปฏิบัติงานการกรอกแบบรายงาน ข้อมูลด้านบุคลากร ข้าราชการ/พนักงานครู
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.3
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
คู่มือการปฏิบัติงานการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.1
คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
คู่มือการปฏิบัติงานการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการ
ในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
คู่มือการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LongTermCare: LTC)
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดการเหตุรำคาญ
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือในการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน