(update 10/07/63) ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต.ร่องฟอง
(update 01/06/62) ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์อบต.ร่องฟอง
(update 01/06/62) ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อบต.ร่องฟอง พ.ศ.2562
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
   
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมสุนัขและแมว พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2560
เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560
เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2556
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551
เรื่องสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551
 
 

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติงาน

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                                                   และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.2562

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542                                  และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ีีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559                                                            และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.2543
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกู้เงินของอบต. พ.ศ.2563
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550