ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
   
     
   
   
   
 
อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 บริเวณลำห้วยน้ำปึง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  โดยการนำของนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มองค์กรอิสระ ฝ่ายปกครองตำบลน้ำชำ – ร่องฟอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
   
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประดับธงชาติบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
   
 
คณะบริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
   
   
   
         
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดร่องฟอง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำบุญสตมวาร(100วัน) พระครูบวรธรรมกิติ์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564  โดยผู้บริหารพนักงานสมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง ร่วมกับ ผู้นำปกครองท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
   
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ เพื่อยับยั้งไฟป่า และเป็นแนวตั้งรับการดับไฟป่า ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยน้ำปึง ต.น้ำชำ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานอบต.ร่องฟอง องค์กรเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนเจ้าของที่ดิน ในการขยายเขตถนนเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลร่องฟอง เชื่อมตำบลเหมืองหม้อ    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี2564 โดยมีการจัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำชำ
  
     
     
   
วันที่ 8 ม.ค.64 อบต.ร่องฟอง นำโดยนายกฯประชิต กาทองทุ่ง ร่วมกับผู้นำปกครองท้องที่ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม BigCleaningDay เก็บเศษขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายหลักในตำบลร่องฟอง  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถังขยะ ไม่ทิ้งขยะในที่และทางสาธารณะ  #ร่วมมือร่วมใจรักษาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่  (update 8/1/64)
   
   
   
   
 

วันที่ 6 ม.ค.64 อบต.ร่องฟอง ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดห่วงทอง ทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) #ชาวแพร่ร่วมใจต้านภัยโควิด  (update 6/1/64)

📌📌ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ดำเนินมาตรการ D/H/M/T/T ป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ได้แก่
✅ D - Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลักเลี่ยนการสัมผัสกับผู้อื่น
✅ M - Mask wearing = สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะบุคคลอื่น
✅ H - Hand Washing = ล้างมื่อบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
✅ T - Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
✅ T - Thaichana= ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ