อบต.ร่องฟอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลน้ำชำ                                                            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำชำ หมู่ที่ 3 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ดำเนินโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่
 
 
 
 
อบต.ร่องฟอง จัดประชุมปรึกษาหารือประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการขอขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านร่องฟอง              ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2565
   
   
 
นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายก อบต.ร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร ส.อบต.ร่องฟอง และพนักงาน อบต.ร่องฟอง ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุวัดร่องฟอง บูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้
   
   
   
 
อบต.ร่องฟอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1 และประชาชนหมู่ 1 จัดงาน "กาดน้ำตกตองตึงหมู่ 1 ต.ร่องฟอง" ได้รับเกียรติจาก                     นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจงหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565
   
   
   
 
นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายก อบต.ร่องฟอง พร้อมด้วย คณะบริหาร ส.อบต.ร่องฟอง และ พนักงาน อบต.ร่องฟอง ร่วมงาน "สืบสานพุทธศิลป์และพันธุ์ไม้มงคล" ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565
   
   
 

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกอบต.ร่องฟอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ร่องฟอง และพนักงาน อบต.ร่องฟอง จัดกิจกรรม BigCleaningDay ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตกแต่งทัศนียภาพบริเวณที่ทำการอบต.ร่องฟอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “จังหวัดสะอาด” “น่าบ้านน่ามอง”  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 อบต.ร่องฟอง