ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ch (update 3/8/2566) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียนอายุราชการ
ch (update 28/12/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องการยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
ch (update 16/11/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ch (update 12/10/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง  เรื่อง กำหนดระยะเวลาารสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ch (update 03/10/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปี 2566
   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ch (update 2/9/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง
ch (update 11/8/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องผลการสรรหาการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (อาคารแสดงสินค้า จำนวน 1 หลัง)
ch (update 1/8/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง  เรื่องการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (อาคารแสดงสินค้า จำนวน 1 หลัง)
ch (update 8/7/2565) ประกาศอบต.ร่องฟอง  เรื่อง ทบทวนการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
ch (update 27/6/2565) ประกาศ อบต.ร่องฟอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
ch (update 2/6/2565) ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
ch (update 25/4/2565) ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ch (update 30/12/2564) ประกาศผลการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (อาคารแสดงสินค้า หลังที่1)
ch (update 20/12/2564) ประกาศการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (อาคารแสดงสินค้า จำนวน 1 หลัง)
ch (update 22/10/2564) ประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และศาลาอเนกประส
ch (up date 15/10/2564) สรุปข้อมูล ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ch (up date 7/10/2564) ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ch

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ch (up date 4/9/2564) ประกาศ รายงานสรุปผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (update 2/8/2564) ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง
ch (update 23/2/2564) ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
ch

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดและ ผอ.กองต่าง ๆ คำสั่งแบ่งงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  -  (update 1/7/2564) แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ปรับปรุงครั้งที่ 2
  -  (update 17/2/2564) คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
  -  (update 2/8/2564) คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  (ปรับปรุงครั้งที่ 3 )
  -  (update 1/7/2564) คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )
  -  (update 17/2/2564) คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )
  -  (update 17/2/2564) คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
  -  (update 9/7/2564) คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
  -  (update 9/7/2564) คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ch (update 18/11/2563) ประกาศ  ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
ch (update 16/11/2563) ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
ch (update 22/10/2563) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ร่องฟอง
ch

(update 9/06/2563) ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (ตำแหน่งนายช่างโยธา)

ch (update 05/10/2563) ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบต. หรือนายก อบต. ทุกแห่งในจ.แพร่
ch (update 02/10/2563) ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ch (update 18/09/2563) ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลสวนเขื่อน เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ch (update 9/06/2563) ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง(ตำแหน่งนายช่างโยธา)
ch (update 18/03/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพือเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ch (update 11/03/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง ประจำปีการศึกษา 2563
ch (update 10/2/2563) ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563
ch (update 4/02/63) ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ch (update 30/01/63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ch (update 27/01/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ch

(update 6/01/63)  ประกาศเรื่อง รายงานงานเงินประจำปี 2561 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ch (update 3/01/63)  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัด
ch

(update18/11/62)  ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอราคาขายพัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ch

(update 5/11/62)  ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ch ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
(update31/10/62)
ch ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update6/08/62)
ch ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update2/08/62)
ch ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update3/07/62)
ch ประกาศเรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร
(update30/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)(เพิ่มเติม)
(update24/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
(update24/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (update4/10/61)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำเหน่ง แม่ครัว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(update18/12/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำเหน่ง แม่ครัว
(update12/12/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (update21/11/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๙
ch ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (update 14/7/2559)
ch ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ (update 11/7/2559)
ch ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (update 16/6/2559)