ข่าวสารจากเครือข่าย อปท.

ch (update 11/7/2565) ประชาสัมพันธ์ ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย พร 0215 ช่วง กม.+0.00 ถึง +0.966 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ch (update 11/7/2565) ประชาสัมพันธ์  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถิ่น
ch (update 7/6/2565) ประชาสัมพันธ์ ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
ch  
ch