โทร.081-9935652
chaiturong@hotmail.com

         
 

(นายนคร  แอบแฝง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.089-8512841

(นายชาติ เหมืองหม้อ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.083-3237236
 
 
 
         

(นายเอกลักษณ์  สิงห์คำ)
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.094-6195226


 

โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564