คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามคำตอบที่สอบถามกันเข้ามาเยอะไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร

ผู้ที่มีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียน 3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้พิการ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียน 3.บัตรประจำตัวผู้การตัวจริงหรือสำเนา 4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่สามารถเดินทางมาได้สามารถให้ผู้ดูแลตามหลังบัตรประจำตัวผู้พิการมาดำเนินการแทนได้

ผู้ป่วยเอดส์ ให้มากรอกแบบขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ อบต.ร่องฟอง โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 

1.สำเนาบัตรประชาชน 

2.สำเนาทะเบียน 

3.หนังสือรับรองจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ 

4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ณ อบต.ร่องฟอง ดังนี้ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3.สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. ใบจอง ฯลฯ 

4.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช้ผู้ครอบครองที่ดิน) 

5.คำขออนุญาตปลูกสร้าง(ข.1) 

6.แบบแปลน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 3 ชุด

E-mail : rongfong-phrae@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 054651654

สำนักงานปลัด ต่อ 101
กองคลัง ต่อ 102
กองช่าง ต่อ 103
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 104
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 105
งานป้องกันฯ  ต่อ 105
ปลัด อบต.ต่อ 106
นายก อบต. ต่อ 107

Fax.  ต่อ 108

Website : https://www.rongfong.go.th  

Facebook : https://www.facebook.com/rongfong.phrae

ที่ตั้ง

เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000

เวลาทำการ

08:30 – 16:30 น.
จันทร์ – ศุกร์

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-651-654

E-mail : rongfong-phrae@hotmail.com