สรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการ 

 
ปีงบประมาณ 2563

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประเมินความพึงพอใจโครงการสานสัมพันธ์สร้างสายใยครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
การประเมินความพึงพอใจโครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ปีงบประมาณ 2562
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ประจำปีงบประมาณ 2562
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
การประเมินความพีงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
การประเมินความพีงพอใจโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี(การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินความพีงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มสตรี(การนวดลูกประคบเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินความพีงพอใจโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(การทำไม้ถูพื้นด้วยเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ปีงบประมาณ 2561
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
     -  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    -  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ