(30/11/64) แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.ร่องฟอง ปี 2565
   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง ปี 2564
   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง ปี 2564
ch (31/03/64) ประกาศ  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ch (31/03/64)  ประกาศ  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)
ch (28/01/64)  ประกาศ  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ch (30/12/63)  ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564
ch (30/11/63)  ประกาศ  เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ch (30/11/63)  ประกาศ  เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562